ARVOVESI

Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle - Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035

Kuva: © Annika Vilmi

Päämääränä vesistön ja elinkeinojen kestävä tulevaisuus

ARVOVESI-hankkeen päätavoitteena on tuottaa vesistövisio, joka sovittaa yhteen vesienhoidon, vesivoiman, kalatalouden, alueiden käytön ja elinkeinoelämän tavoitteet Oulujoen vesistöalueella.

Vesistövisio laaditaan hankkeen yhdessä työpaketissa, joita on yhteensä viisi. Vesistövisioprosessista vastaa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ryhmäpäällikkö Mika Marttunen (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Lue lisää vesistövisiosta ja sen muodostamisesta täältä.

Hankkeen työpaketit

Kuva: © Annika Vilmi

Vesi

Puhdasta vettä ja monimuotoista vesielämää

Puhdas vesi ja vesistön hyvä ekologinen tila ovat luonnollinen tavoite myös Oulujoen vesistöalueella. Suomen ympäristökeskuksen toteuttamassa työpaketissa kartoitetaan vesien tilan, luonnon monimuotoisuuden ja maankäyttömuotojen suhdetta sekä vesivarojen käyttöä ja vesiturvallisuutta.

Työpaketin yhteyshenkilö on Suomen ympäristökeskuksen SYKEn tutkija Annika Vilmi (etunimi.sukunimi@syke.fi).
18.4.2022 lähtien työpaketista vastaa Jarno Turunen (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Vesivoima

Säätövoimaa ja säännöstelyä

Oulujoki on vesivoimatuotantoon valjastettu joki, jossa on kahdeksan voimalaitosta. Kaikkiaan Oulujoen vesistöalueella on 18 vesivoimalaitosta. Tässä työpaketissa tarkastellaan vesivoimatuotannon roolia sähköjärjestelmässä. Vesivoimatuotannon toteutusta mallinnetaan huomioiden sähkön hinta, virtaamat, kasvihuonekaasupäästöt, tuulivoimatuotannon määrä ja vesistön moninaiskäyttö. Lisäksi työpaketissa arvioidaan myös toteutunutta järvisäännöstelyä vesistön ekologian ja monikäytön näkökulmasta.

Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulun toteuttamasta työpaketista vastaa tutkija Hannu Huuki (etunimi.sukunimi@oulu.fi), puh. 050 412 8411.

Kuva: © Annika Vilmi

Kuva: © Annika Vilmi

Kalat

Kalakantojen kestävä hoito

Luonnonvarakeskuksen (Luke) toteuttamassa työpaketissa tuotetaan Oulujoen vesistölle yleistettävä laskennallinen malli eri kalalajien kestävän hyödyntämisen määrittämiseksi. Vaihtoehtoisten tarkastelujen pohjalta arvioidaan, miten saalispotentiaalin jakaminen lisäisi edellytyksiä ammatti-, virkistys- ja matkailukäytön kehittämiselle sekä vaelluskalakantojen palauttamiselle koko vesistöalueella.

Työpaketista vastaa Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Pekka Hyvärinen (etunimi.sukunimi@luke.fi).

Hankkeen viestinnästä ja oppilaitosyhteistyöstä vastaa suunnittelija Satu Räsänen, Suomen ympäristökeskus (etunimi.sukunimi@syke.fi). Voit ottaa meihin yhteyttä myös tällä lomakkeella.

8 + 8 =

Toteuttajina kolme vahvaa tutkimusorganisaatiota

Hankkeen menestyksekäs toteuttaminen edellyttää monialaista osaamista

 

Oulun yliopisto

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen yksiköllä on vahvaa osaamista vähähiiliseen energiajärjestelmään siirtymisestä. Vesi- ja tuulivoimaan sekä turpeen energiakäyttöön liittyvät tarkastelut ovat keskeisiä Oulujoen vesistöalueen visiotyössä. Oulun yliopisto vastaa kestävän ja vastuullisen säännöstelyn ja vesivoimatuotannon analysoinnista. Se tuottaa uutta tietoa muun muassa  vesivoimatuotannon arvosta eri käyttökohteissa (rooli säätövoimana eri markkinatilanteissa, vesistösäännöstelyn vaikutukset ekologisesta ja virkistyskäytön näkökulmasta). Lisäksi OY toteuttaa elinkeinoelämän muutosten ja taloudellisten vaikutusten arvioinnin visiotyön pohjalta.

Oulun yliopisto on ARVOVESI-hankkeen päätoteuttaja. Hankkeen vastuullinen johtaja on professori Maria Kopsakangas-Savolainen (maria.kopsakangas(@)oulu.fi).

Suomen ympäristökeskus SYKE

Suomen ympäristökeskus Syke toimii hankkeessa vesistöjen tilan ja vesistövaikutusten asiantuntijana sekä vastaa vesistövision laadintaprosessista ja siihen liittyvästä sidosryhmäyhteistyöstä. Syke tekee monitieteistä tutkimusta liittyen vesiensuojeluun ja vesivarojen hallintaan sekä seuraa ja arvioi vesivarojen laatua ja määrää. Tutkimustyössä korostuu vesien tilan muutosten kokonaisvaltainen tutkiminen. Sykellä on pitkä kokemus vesivarojen hallinnan yhteistoimintahankkeista ja vuorovaikutteisten sidosryhmäprosessien toteuttamisesta.

Syken vastuullinen johtaja ARVOVESI-hankkeessa on kehittämispäällikkö Seppo Hellsten (etunimi@sukunimi@syke.fi).

Luonnonvarakeskus Luke

Luonnonvarakeskus Luke toimii hankkeessa asiantuntijana liittyen kalatalouden kehittämiseen, metsien käyttöön ja metsätalouden muutoksiin. Lukella on erikoisosaamista vaelluskalakantojen elvyttämisen edellytyksistä, kestävän metsänkäytön edellytyksistä sekä aikaisemmista visiotyöskentelyistä.

Luonnonvarakeskuksen vastuullinen johtaja ARVOVESI-hankkeessa on johtava tutkija Pekka Hyvärinen (etunimi.sukunimi@luke.fi).

Rahoittajat

Ohjausryhmä

ARVOVESI-hankkeen ohjausryhmä koostuu rahoittajien edustajista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen johtaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskuksesta.