Neuvottelukunnan ja alatyöryhmien työskentely

 

Alatyöryhmät

Alatyöryhmät ovat itsenäisiä yhteistyöfoorumeita, jotka tuottavat aineistoa neuvottelukunnan työskentelyn perustaksi. Pyrimme löytämään ratkaisuja, jotka ovat toteutettavissa ja hyödyttävät kaikkia osapuolia. Kaikilla on mahdollisuus tuoda työryhmätyöskentelyssä esiin myös eriävät mielipiteet ja näkemykset.

Alatyöryhmän työskentely tarjoaa parhaimmillaan mahdollisuuden oppia ja luoda yhdessä jotakin uutta.

Alatyöryhmien aloituskuukaudet vuonna 2021.

Vaelluskalat ja vesivoima

Alatyöryhmässä muodostetaan (i) kolme tavoitetilaa vaelluskalakannoille vesistön eri osa-alueille, (ii) määritetään toimenpiteitä eri tavoitetilojen saavuttamiseksi sekä (iii) arvioidaan toimenpiteistä aiheutuvia vaikutuksia mm. vesivoimatuotantoon, kalastukseen, matkailuun sekä keskustellaan toimenpiteiden toteuttamisesta / tavoitetilojen saavuttamisesta eri aikajänteillä.

Työryhmää vetää Mika Marttunen, SYKE (etunimi.sukunimi@syke.fi)

Alatyöryhmään osallistuvat:
Akordi Oy (fasilitaattori)
Pohjajoki ry
Luonnonvarakeskus
Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry
Pelastetaan vaelluskalat ry
Fortum Power and Heat Oy
Oulujoen reitti ry
Vaalan kunta
Paltamon kunta
Loiste Energia Oy, Kainuun Voima Oy
Suomussalmen kunta
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Luonnonvarakeskus
Kainuun kalatalouskeskus
Montan Lohi Oy
Kainuun ELY-keskus
UPM Energy Oy
Villilohi ry
Utajärven kunta
UPM Energy Oy
Oulun kalatalouskeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Kainuun Vapaa-ajankalastajat ry
Oulun Energia Oy
Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjois-Pohjanmaa​

Vesien tila ja maankäyttö

Vesien tila ja maankäyttö -alatyöryhmässä pohditaan vedenlaatuun, ekologiseen tilaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tavoitetiloja ja selvitystarpeita, huomioiden mm. maa- ja metsätalouden, turvetuotannon ja kaivosteollisuuden vesistövaikutukset ja ilmastotavoitteet. Ryhmässä keskustellaan hankkeessa mallinnettavista maankäytön ja vesistökuormituksen tulevaisuusskenaarioista. Lisäksi keskustellaan toimenpiteistä, joilla tavoitetiloihin päästään.

Työryhmää vetää Annika Vilmi, SYKE (etunimi.sukunimi@syke.fi)

Alatyöryhmään osallistuvat:
Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjois-Pohjanmaa
Pohjajoki ry
Villilohi ry
Oulun Energia Oy/Turveruukki Oy
Terrafame Oy
Pelastetaan vaelluskalat ry
Vapo Oy
Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry
Paltamon kunta
Suomussalmen kunta
Suomen ympäristökeskus
Muhoksen kunta
Luonnonvarakeskus
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK
ProAgria Itä-Suomi, Maa- ja kotitalousnaiset / KAIPO-verkko
Utajärven kunta
ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Suomen metsäkeskus
Oulun kaupunki
Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun Luontopalvelut
Kainuun ELY-keskus

 

 

Elinkeinot ja alueiden vetovoima

Alatyöryhmässä keskitytään vesistöalueen elinkeinotoiminnan ja vetovoimavaikutteisten tekijöiden analyysiin. Ryhmässä tunnistetaan visiotyöhön liittyvät elinkeinoelämän tarpeet ja elinvoimaisuutta ja vesistön tilaa edistävät elinkeinot. Samalla pohditaan, miten elinkeinoelämä tuodaan tietoiseksi visiotyön myötä hahmottuvista mahdollisista kehityskuluista niin, että kasvumahdollisuudet ja kehittämistarpeet tunnistetaan paremmin. Työskentelyn aikana valmistellaan visiopolkuun liittyvää elinkeinoelämän aluetaloudellisten suorien ja epäsuorien muutosten vaikutusarviointia.

Työryhmää vetää 1.6. aloittava projektityöntekijä, Oulun yliopisto

Alatyöryhmään osallistuvat (ryhmän kokoaminen kesken):
Paltamon kunta
Humanpolis Oy
ProAgria Itä-Suomi, Maa- ja kotitalousnaiset
Suomussalmen kunta
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK
Kainuun liitto
KaiCell Fibers Oy
Utajärven kunta
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Vaalan kunta
UPM Energy Oy
Pelastetaan vaelluskalat ry
Muhoksen kunta
Oulu kaupallinen kalastaja, kalastusopas
Kainuun ELY-keskus
Oulun Energia Oy​

Luontomatkailu ja virkistyskäyttö

Alatyöryhmässä (i) kartoitetaan vesistöihin kytkeytyvän luontomatkailun keskeisimpiä alueita ja niiden kehittämistarpeita, (ii) selvitetään kalastusmatkailun kehittämismahdollisuuksia ja (iii) pohditaan paikallistoimijoiden mahdollisuuksia kehittää ja ylläpitää paikallisia luontovirkistyskohteita sekä tuotteistaa ja markkinoida paikalliskulttuuria.

Työryhmää vetää Satu Räsänen, SYKE (etunimi.sukunimi@syke.fi)

​Alatyöryhmään osallistuvat (ryhmän kokoaminen kesken):
Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry
Kainuun lintutieteellinen yhdistys
Fortum
Paltamon kunta
Kainuun liitto
Humanpolis Oy
Kainuun Vapaa-ajankalastajat ry
Vaalan kunta
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun Luontopalvelut
Suomussalmen kunta
Oulun yliopisto
Kainuun ELY-keskus
Pelastetaan vaelluskalat ry
kalastusmatkailuyrittäjä, Fishing Lapland ry:n vpj

Järvien säännöstely, kunnostus ja hoito

alatyöryhmässä tarkastellaan (i) säännöstelyn vaikutuksia ja kehittämistarpeita vesistöalueella ilmastonmuutos huomioon ottaen; (ii) keskustellaan kala- ja rapukantojen hoidon kehittämisestä ja (iii) järvien kunnostustoimenpiteistä mm. säännöstelyyn liittyen. Tarkasteluun sisältyvät mm. velvoiteistutukset, kalastuksen säätely ja hoitokalastukset. Lisäksi keskustellaan tavoitetiloista sekä toimenpiteistä, joilla tavoitetilat saavutetaan.

Alatyöryhmään osallistuvat (ryhmän kokoaminen kesken):
Pelastetaan vaelluskalat ry
Lapin ELY-keskus
Fortum
Suomussalmen kunta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry
AFRY Finland Oy
Muhoksen kunta
Paltamon kunta
UPM Energy Oy
Utajärven kunta
Kainuun kalatalouskeskus
Pelastetaan vaelluskalat ry
Montan lohi Oy
Kainuun ELY-keskus
Loiste Energia Oy/Kainuun Voima Oy
kaupallinen kalastaja
Oulun kalatalouskeskus
Vaalan kunta

Neuvottelukunta kokoontuu visiotyöskentelyyn viisi kertaa hankkeen aikana. Tälle sivulle tuodaan kootusti kokouksien keskeisiä tuloksia.

Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous 27.1.2021

Kuvassa on neuvottelukunnan ensimmäisen kokouksen keskusteluissa esiin nousseet kärkiteemat ryhmiteltynä. Niistä muotoillaan seuraavaksi tavoitetiloja ja keskustellaan niiden merkityksestä vesistön eri osa-alueilla.

Kooste kokouksen keskusteluista

Innotiimi-ICG:n fasilitaattorit kokosivat koko päivän keskustelut yhteen tiedostoon.